AhabanzaUmuryango

Saba Imana iguhe kuba muri Kristo Yesu

Saba Imana iguhe kuba muri Kristo Yesu

Imaana Data wa twese iduhe kuba muri Kristo Yesu. Kuko niryo zina ridutinyura mubwoba tugira,  rigahumuriza ubababaye, ndetse rikabyura uwaguye.

Ibyakozwe n’Intumwa 4:12, [12] Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y’ijuru ryahawe abantu, dukwiriye gukirizwamo.”

Ibyakozwe n’Intu 17:28, [28]kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu, tugenda turiho, nk’uko bamwe bo mu bahimbyi b’indirimbo banyu bavuze bati ‘Turi urubyaro rwayo.’

Actes, 17:28, car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l`être. C`est ce qu`ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: De lui nous sommes la race…

1 Kor 1:29-31, [29]kugira ngo hatagira umuntu wīrāta imbere y’Imana. [30]Ni yo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa,[31]kugira ngo bibe nk’uko byanditswe ngo “Uwīrāta yīrāte Uwiteka.”

Uyu Yesu ndamubifurije kandi. Turushe kumuhishurirwa

Ef 3:17-21, [17]kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu ku bwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushōrera imizi mu rukundo mukaba mushikamye, [18] muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n’abera bose ubugari n’uburebure bw’umurambararo, n’uburebure bw’igihagararo, n’uburebure bw’ikijyepfo bwarwo ubwo ari bwo, [19] mumenye n’urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw’Imana. [20]Nuko Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ndetse n’ibyo twibwira byose nk’uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo, [21] Icyubahiro kibe icyayo mu Itorero no muri Kristo Yesu, kugeza iteka ryose ry’ibihe bidashira, Amen. Byateguwe na Frère Damascene

 

Aimant Leki@imboni.rw

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close